فراخوان طرح و ایده استارت آپ انتخاباتی

ی, 02/19/1400 - 13:40

فراخوان طرح و ایده استارت آپ انتخاباتی

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج همدان، دومین استارت آپ انتخاباتی سال 1400برگزار می گردد.